Newyddion

Defnyddiwch ein peiriant chwilio i chwilio am newyddion neu sgroliwch drwy’r archif straeon newyddion.

Chwilio am straeon newyddion Cymraeg

 1. 4 wythnos ddiwethaf
 2. 2013
 3. 2012
 4. 2011
 5. 2010
 6. 2009
 7. 2008
 8. 2007

Chwilio am straeon newyddion Cymraeg fesul dyddiad

Chwilio am straeon newyddion Cymraeg fesul dyddiad

Y straeon newyddion diweddaraf yn Gymraeg

 • Prynu bwyd pan fo gennych alergedd

  Dydd Iau 3 Rhagfyr 2009

  Mae taflen ddwyieithog sy’n rhoi cyngor i bobl sydd newydd ganfod fod ganddynt alergedd bwyd wedi’i chyhoeddi gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd mewn cydweithrediad â chwe sefydliad alergedd a maeth.

 • Cadw’n Heini am Geiniog a Dimau

  Dydd Iau 19 Tachwedd 2009

  Yng Nghymru, mae’r Asiantaeth yn cefnogi ymgyrch Cyngor Chwaraeon Cymru i oresgyn gordewdra – sy’n wael i’r iechyd a’r waled!

 • Cyngor ar Ddiogelwch Bwyd i Warchodwyr Plant

  Dydd Llun 12 Hydref 2009

  Mae’r Asiantaeth wedi lansio pecyn ‘Bwyd mwy diogel, busnes gwell’ (SFBB) yn arbennig ar gyfer gwarchodwyr plant. Mae’r pecyn yn cynnig cyngor syml a chlir ar ddiogelwch bwyd.

 • Gweithdy arfaethedig – Adolygu ymyriadau deietegol ymhlith grwpiau BME

  Dydd Iau 8 Hydref 2009

  Mae Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru (ASB Cymru) a Rhwydwaith Gweithgaredd Corfforol a Maeth Cymru (PANNW) yn bwriadu cynnal gweithdy ag iddo ddwy ran ar y cyd i drafod canlyniadau adolygiad o ymyriadau deietegol ymhlith grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig (BME) a gyhoeddwyd gan ASB Cymru yn gynharach eleni.

 • Arolwg yn dangos bod halen yn destun dryswch

  Dydd Llun 5 Hydref 2009

  Mae arolwg newydd gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn datgelu nad yw tri chwarter o bobl Cymru (71%) yn ymwybodol bod bara a grawnfwydydd brecwast ymhlith y bwydydd sy’n cyfrannu’r mwyaf o halen at ein deiet. Mae’r arolwg hwn yn cael ei gyhoeddi i nodi’r cam diweddaraf yn ymgyrch yr Asiantaeth i leihau’r halen yn ein deiet.

 • Cyfarfod agored y Pwyllgor Gweddillion Milfeddygol

  Dydd Iau 20 Awst 2009

  Mae’r Pwyllgor Gweddillion Milfeddygol (VRC) yn gwahodd rhanddeiliaid o’r diwydiant ac aelodau o’r cyhoedd i’w gyfarfod agored am 10.30am ddydd Mercher 14 Hydref yng Ngwesty Mercure Holland House yng Nghaerdydd. Y Pwyllgor Gweddillion Milfeddygol yw’r pwyllgor cynghori annibynnol sy’n goruchwylio’r broses o reoli gweddillion milfeddygol mewn bwyd yn y DU.

 • Cyngor yr Asiantaeth ar Baratoi Bocs Bwyd i’ch Plentyn…

  Dydd Mawrth 18 Awst 2009

  Yn dilyn adroddiadau yn y wasg heddiw na ddylech gynnwys brechdanau ham ym mhecyn bwyd eich plentyn, mae’r Asiantaeth wedi cynnig cyngor clir i dawelu meddwl pob rhiant.

 • Bwyd-ysawd – gwers gwerth chweil!

  Dydd Llun 17 Awst 2009

  Mae’r Asiantaeth wedi cyhoeddi pecyn newydd o adnoddau i alluogi pobl ifanc i ddysgu sgiliau a gwybodaeth hanfodol am fwyd.

 • Cadeirydd Newydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd

  Dydd Iau 16 Gorffennaf 2009

  Yr wythnos hon, mae’r Asiantaeth Safonau bwyd yn croesawu penodiad yr Arglwydd Rooker fel ei Chadeirydd newydd gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd.

 • Diweddariad ar y taliadau ar gyfer rheolaethau cig swyddogol

  Dydd Mawrth 30 Mehefin 2009

  Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn bwrw ati â’r broses o gyflwyno rheoliadau i sefydlu system newydd i gyfrifo taliadau ar gyfer rheolaethau swyddogol mewn ffatrïoedd cig, ar ôl i Weinidogion ym mhob un o bedair gwlad y DU gytuno ar hynny.

 • Gwylio chwaraeon, cadw'n iach!

  Dydd Mercher 24 Mehefin 2009

  Mae diwrnodau braf yr haf yn berffaith ar gyfer mwynhau digwyddiadau chwaraeon yn yr awyr agored, a bydd digon o gyfleoedd i wylio gemau cyffrous yr haf hwn.

 • Lansio ymgyrch i fynd i’r afael â’r cynnydd yn nifer y bobl dros 60 sy’n cael gwenwyn bwyd

  Dydd Llun 15 Mehefin 2009

  Wrth i Wythnos Diogelwch Bwyd ddechrau heddiw, mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd yn rhybuddio pobl hŷn am beryglon gwenwyn bwyd listeria a’r camau syml y gellir eu cymryd i’w osgoi.

 • Yr Asiantaeth yn cyhoeddi targedau lleihau halen ar gyfer 2012

  Dydd Mercher 20 Mai 2009

  Fel rhan o’i hymdrech barhaus i leihau’r perygl o bobl yn datblygu clefyd coronaidd y galon, mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi cyhoeddi targedau lleihau halen diwygiedig, gwirfoddol heddiw i’r diwydiant eu bodloni erbyn 2012.

 • Pobl sy’n Trin Bwyd: Digon Iach i Weithio?

  Dydd Llun 18 Mai 2009

  Ym mis Tachwedd 2008, aeth yr ASB ati i ymgynghori yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon ar fersiwn ddiweddaraf y ddogfen ‘Pobl sy’n Trin Bwyd: Digon Iach i Weithio?’ (‘Food Handlers: Fitness to Work’).

 • Safle hyfforddi alergedd ar gael yn Gymraeg

  Dydd Mercher 13 Mai 2009

  Mae gwefan hyfforddi alergedd rhyngweithiol yr Asiantaeth Safonau Bwyd bellach ar gael yn ddwyieithog ar http://allergytraining.food.gov.uk

 • Ymestyn hyd amodau penodiad dau aelod o Bwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru

  Dydd Iau 23 Ebrill 2009

  Mae Cyfarwyddwr Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru, Steve Wearne, wedi croesawu'r penderfyniad i ymestyn hyd amodau penodiad dau aelod o Bwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru (WFAC).

 • Asiantaeth yn helpu ffermwyr i atal gwenwyn plwm

  Dydd Iau 19 Mawrth 2009

  Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi creu taflen i ffermwyr, yn rhoi cyngor i’w helpu i ddiogelu eu da byw, eu busnes a’r DU rhag gwenwyn plwm. Mae digwyddiadau gwenwyn plwm yn cynyddu yn ystod y gwanwyn, pan gaiff anifeiliaid eu troi allan.

 • Cyhoeddi adroddiad yn dilyn Ymchwiliad Cyhoeddus E.coli

  Dydd Iau 19 Mawrth 2009

  Mae adroddiad yr Ymchwiliad Cyhoeddus E.coli, a sefydlwyd i ymchwilio i’r achos E.coli 0157 yng Nghymru yn 2005, wedi’i gyhoeddi heddiw.

 • Lansio ymgynghoriad ar y cynllun strategol

  Dydd Mawrth 17 Mawrth 2009

  Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn ceisio eich barn ar ei strategaeth ar gyfer y pum mlynedd sydd i ddod. Rydym yn ymgynghori ar ein Cynllun Strategol ar gyfer 2010 – 2015.

 • Anrheg arbennig ac iach ar Sul y Mamau

  Dydd Llun 16 Mawrth 2009

  Gyda Sul y Mamau’n agosáu, bydd sawl un ohonoch yn meddwl am anrheg arbennig ac unigryw i'w roi eleni!

 • Taflen i helpu i leihau nicarbazin ymhlith dofednod o Brydain

  Dydd Iau 5 Mawrth 2009

  Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd, Cyngor Dofednod Prydain, Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr a’r Gyfarwyddiaeth Meddyginiaethau Milfeddygol wedi paratoi taflen i helpu perchnogion fferm, eu rheolwyr a’u gweithwyr i leihau gweddillion nicarbazin mewn ieir drwy ddefnyddio systemau gwell ar gyfer storio a dosbarthu bwyd anifeiliaid.

 • Dathlu Diwrnod Crempog Creadigol ac Iach!

  Dydd Llun 23 Chwefror 2009

  Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd yn annog pawb i fod yn greadigol a dewis crempogau iach ar Ddiwrnod Crempog eleni.

 • Aildrefnu Cyfarfod Rheolaethau Taliadau Cig

  Dydd Mawrth 17 Chwefror 2009

  Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru wedi aildrefnu ei gyfarfod â rhanddeiliaid i drafod y cynigion i adolygu’r trefniadau codi tâl ar gyfer rheolaethau swyddogol mewn safleoedd cig cymeradwy. Bu’n rhaid gohirio’r cyfarfod gwreiddiol oherwydd y tywydd gwael.

 • ASB Cymru i gynnal ail seminar ar y cyd ar gyfer Busnesau Bwyd

  Dydd Mawrth 17 Chwefror 2009

  Bydd ASB Cymru, ar y cyd â’r Ganolfan Diwydiant Bwyd, UWIC, Caerdydd, yn cynnal ail seminar ar gyfer Busnesau Bwyd Cymru yn y sector cynhyrchion popty/becws, ddydd Mercher 4 Mawrth yn swyddfa’r Asiantaeth yng Nghaerdydd.

 • Lansio ymgyrch 'Braster Dirlawn' i fynd i'r afael â chlefyd y galon

  Dydd Mawrth 10 Chwefror 2009

  Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi lansio Ymgyrch Braster Dirlawn yr wythnos hon fel rhan o’i gwaith i wella iechyd y cyhoedd. Mae trigolion y Deyrnas Unedig yn bwyta 20% yn fwy o fraster dirlawn na’r hyn sy’n cael ei argymell gan y Llywodraeth.

 • Gofala am Galon dy Gariad ar Ddiwrnod San Ffolant

  Dydd Mawrth 10 Chwefror 2009

  Mae rhannu pryd rhamantus gyda’th gariad yn ffordd berffaith i ddathlu Dydd San Ffolant ond mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn cynghori cariadon i ofalu am eu calonnau wrth wledda ar ddiwrnod San Ffolant.

 • Awgrymiadau’r Asiantaeth ar fwyta llai o fraster dirlawn a lleihau’r perygl o glefyd y galon

  Dydd Mawrth 10 Chwefror 2009

  Mae’r Asiantaeth wedi awgrymu rhestr o gamau syml ac ymarferol er mwyn helpu pobl i fwyta llai o fraster dirlawn.

 • Cyfarfod i randdeiliaid - Trefniadau codi tâl ar gyfer rheolaethau cig swyddogol

  Dydd Gwener 16 Ionawr 2009

  Mae Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru wedi trefnu cyfarfod i randdeiliaid i drafod y cynigion i adolygu’r trefniadau codi tâl ar gyfer rheolaethau cig swyddogol mewn safleoedd cig sydd wedi’u cymeradwyo.

 • Gofyniad newydd mewn cysylltiad â gwybodaeth am y gadwyn fwyd o ran lloi

  Dydd Iau 8 Ionawr 2009

  Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi cyhoeddi bod rheoliadau newydd ar waith sy’n ei gwneud yn ofynnol i ladd-dai geisio gwybodaeth am loi a ddaw yno i gael eu lladd.